تجارایرانی نمی توانند ال سی باز کنند/ کارمزد۵درصدی بانکهای خارجی از ایران برای اتصال به سوئیفت!

۴۶ روز از اجرای برجام گذشت؛ تجارایرانی نمی توانند ال سی باز کنند/ کارمزد۵درصدی بانکهای خارجی از ایران برای اتصال به سوئیفت! ریاحی گفت: امکان بازگشایی ال سی برای بانک های ما وجود ندارد و ال سی به شکل جدی برای تجار و بازرگانان ما باز نشده است. ریاحی گفت: امکان بازگشایی ال سی برای بانک های ما وجود ندارد و ال سی به شکل جدی برای تجار و بازرگانان ما باز نشده است.