تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل پاستور

صبح امروز تعدادی از بازنشستگان با حضور در خیابان پاستور مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض خود را نسبت به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خود توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند.