تخم مرغ های غول پیکر در ارس

دبیر نخستین جشنواره تخم مرغ های غول پیکر شهری ارس سطح هنری آثار ارسالی به این جشنواره سراسری را بالا دانست و گفت که رقابت 540 اثر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره آغاز شد.