تداوم غیبت مدیرعامل مس کرمان در باشگاه

مدیرعامل مستعفی مس کرمان همچنان در ساختمان این باشگاه حاضر نمی‌شود.