تروریسم آخرین نفس هایش را می کشد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت انفجار تروریستی روز گذشته در شهر حله نشان می دهد تروریسم آخرین نفس هایش را می کشد.