ترکیه خبرگزاری جهان را هم مصادره کرد

خبرگزاری جهان در بیانیه ای از مصادره این آژانس خبری توسط مقامات ترکیه خبر داد؛ رویدادی که بیانگر افزایش اقدامات سرکوب گرانه دولت آنکارا علیه طرفداران رهبر “ساختار موازی” و دشمن پر نفوذ رئیس جمهور ترکیه محسوب می شود.