تصادف زانتیای قاچاقچیان انسان/ اتباع افغانی به مرز ترکیه نرسیدند

توضیح ندارد