تصاویر / زنان ارتش روسیه

اولین دوره مسابقات نظامی زنان ارتش روسیه در چند بخش مختلف، در یکی از پادگان های مسکو برگزار شد.