تصاویر/ سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت

شهیدخبر(شهیدنیوز): سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی: من هرگز اجازه نمی دهم صدای حاج همت، در درونم گم شود این سردار خیبر، قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است.