تصویر جنجالی خانم محجبه روی جلد مجله آلمانی!

سردبیر مجله والدین گفت: اما متأسفانه از ماه فوریه موج نفرت برخی شهروندان به سوی مجله ما سرازیر شده است. اولین حرکتِ نژادپرستانه از این موج، انتشار یک مقاله در سایت pi-news بود. نویسنده مقاله، با الفاظی آشکارا نژادپرستانه و بیگانه ستیز جلد مجله با عکس زن مسلمان را “زیادی متنوع» خواند و با لحنی تهدیدآمیز نوشت “ای سردبیر، پیام شما دریافت شد!» و در پایان مقاله اش اطلاعات لازم برای ارتباط با سردبیر مجله والدین را در اختیار خوانندگان گذاشت.