تعامل بین ادارات مانع تصرفات غیر قانونی است

توضیح ندارد