تعیین نرخ بیمه شخص ثالث ۹۵ بعد از بررسی های کارشناسی

مدیرعامل بیمه ایران گفت: بعد از بررسی های کارشناسی و برآورد عملکرد بیمه نامه شخص ثالث در سال جاری برای نرخ سال آینده تصمیم گیری خواهد شد.