تعیین نرخ جریمه غایبان خدمت سربازی برای هفت گروه

توضیح ندارد