تغییر قیمت ۱۱ گروه مواد خوراکی؛ افزایش میوه های تازه و کاهش مرغ و تخم مرغ+جدول

در هفته منتهی به 7 اسفند قیمت لبنیات 0.1 درصد، برنج 0.5 درصد، حبوب 0.2 درصد، میوه های تازه 2.5 درصد و چای 0.6 درصد افزایش و بهای تخم مرغ 6.8 درصد، سبزی های تازه 2.2 درصد و گوشت مرغ 1.1 درصد کاهش داشت.