تلاش موجودات فضایی برای ارتباط با انسان ها+تصاویر

نوعی رویداد نجومی غیر عادی باعث شده تا پژوهشگران آن را پیامی از سوی سایر تمدن های هوشمند فر ازمینی بدانند.