تمامی لوایح مربوط به سال ۹۴ تعیین تکلیف شد

داراخبر: سخنگوی شورای اسلامی شهر از بررسی و تعیین تکلیف تمامی لوایح مربوط به سال ۹۴ در آخرین جلسه شورای شهر تبریز خبر داد.