تمسخر کلام معصومین(ع) توسط نظریه پرداز ارشد اصلاحات

تئوریسین ارشد جریان اصلاحات که سالنامه نوروزی روزنامه اصلاح طلب شرق، از او به عنوان “نظریه پرداز و فعال سیاسی” یاد کرده در مقاله ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه سیاست و امنیت ندارد، ضمن تمسخر روایات معصومین، خواستار حذف تقویم قمری از زندگی ایرانیان شده است!