تنها مرجع صدور مجوز برای رشته های دانشگاه آزاد شورای گسترش آموزش عالی است

تمام رشته های پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.