توان دانشگاه شریف در حوزه تحقیقات دفاعی بیش از ارجاعات فعلی است

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: توان دانشگاه شریف در حوزه تحقیقات دفاعی بیش از ارجاعات فعلی است.