توسعه مناسبات با اسپانیا در زمینه انرژی منوط به انتقال فناوری است

توضیح ندارد