توضیحات شهرداری قشم پیرامون قطع گسترده درختان کنوکارپوس

شهرداری قشم ضمن توضیح در خصوص دلیل حذف درختان کنوکارپوس از سطح شهر قشم، گفت: یکی از دلایل رفع تهدیدهای سلامت جسمی شهروندان درختان کنوکارپوس است.