توضیح امیر جعفری درباره رابطه اش با بابک زنجانی

توضیح ندارد