توضیح درباره پرونده موسسه «ثامن الحجج»

بانک و بیمه: سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده های موسسه ثامن الحجج و پدیده شاندیز توضیحاتی را ارائه کرد.