تکیه تسنیم | نوحه‌ای در گوشه بیداد و شوشتری / گفتا به زینب شاه دین

نوحه‌ متعلق به منطقه‌ی شیراز است و در دستگاه همایون و در گوشه‌های «بیداد» و «شوشتری» خوانده می‌شود. نوحه‌خوان: حسن کناری‌فرد