تیمر گفت باید به تماشاگران خدمات دهید تا نارنجک پرتاب نکنند

توضیح ندارد