ثبت نام برای شرکت در مراسم اعتکاف مسجد دانشگاه تهران آغاز شد

توضیح ندارد