جاسوسی غربی ها با رنگ و بوی گردشگری!

دشمن به امید واهی پایان یافتن انقلاب ، در فکر نفوذ به خصوص نفوذ سیاسی -فرهنگی است که شناخت توطئه های دشمن، تقویت و استحکام روحیه ی انقلابی و حرکت مستمر به سمت تحقق آرمان ها ، این هدف را ناکام خواهد گذاشت.