جان بیماران، بازیچه قصور پزشکی + عکس

شفاآنلاین:حوادث پزشکی>آرمیتا زل زده به صفحه موبایل و با دست کوچک پانسمان شده صفحه را لمس می کند. پانسمان تا مچ دست چپ بالا آمده و خمیدگی دو انگشت انتهایی از زیر بانداژ پیداست. مادر، باندها را باز می کند و انگشت کوچک آرمیتا را جلو می آورد. انگشت سیاه شده و بند اول را ندارد؛ سیاهی تا پشت انگشت هم کش آمده. آرمیتای 19 ماهه تازه ترین قربانی خطای کادر درمانی است، این بار در بیمارستانی در تهران. انگشت کوچک آرمیتا 19 بهمن با یک قیچی بلند و تیز قطع شد، به اشتباه؛ قیچی قرار بود آنژیوکت را از دست او باز کند که لبه بلن