جدید ترین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران!

حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران معتقد است سال آینده قیمت مسکن تغییر چندانی نخواهدکرد؛ هرچند شاید در فصل تابستان قیمت مسکن تغییراتی داشته باشد. وی گفت: وضعیت اقتصادی کشور بعد از برجام و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران می تواند بر چرخه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد و وضعیت اقتصاد کلان و به تاثیر آن بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد و باعث رونق تولید شود.