جرائم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در این استان گفت: مطابق تغییرات اعمالی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی جرم تلقی شده و غیرقابل بخشش است .
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، عباس بی نیاز با اشاره به ماده 192 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: بر اساس قانون جدید، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر مشمول جریمه معادل 30 درصد مالیات متعلق و …