جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تغییر ضمانت های اجرایی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، گفت: جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است.

به گزارش تحلیل ایران ،محمدتقی پاکدامن در خصوص ضمانت های اجرایی تسلیم اظهارنامه مالیاتی که در ماده 192اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، گفت: قبل از اصلاح قانون، مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول 40درصد جریمه غیرقابل بخشودگی و سایر اشخاص مشمول 10 …