جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است

ایرانا :معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تغییر ضمانت های اجرایی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، گفت: جرایم عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی غیرقابل بخشش است.