جریمه مشترکان پرمصرف آب تهرانی حذف شد/ پیشنهادی برای افزایش قیمت آب ارائه نشده است/ فلزات سنگین در آب شرب برخی نقاط شهر و روستا

مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه جریمه مشترکان پرمصرف آب به دلیل فضای انتخاباتی رد شد، گفت: هنوز پیشنهادی برای افزایش قیمت آب از سوی وزارت نیرو ارائه نشده، اما رفتار با مشترکان آب یکسان نخواهد بود.