جزئیات تازه از بازداشت های اخیر در شورا و شهرداری تبریز

آذرقلم: معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به بازداشت های اخیر صورت گرفته در شهرداری و شوراهای استان، با تاکید بر مبارزه با هرگونه خیانت در امانت مردم، استمرار ایجاد ناامنی برای مفسدان اقتصادی را رویکرد قاطع مسئولان معرفی کرد.