جزئیات جدید از پرونده عامل اسیدپاشی در آرایشگاه زنانه

توضیح ندارد