جماران تبریز؛ دو دهه انتظار برای تحقق یک رویا

برخی اندوخته یک عمرشان را وسط گذاشتند، برخی دیگر هم با کلی وام و قرض و قوله توانستند مبلغی را به عنوان پیش پرداخت فراهم آورند؛ شوق داشتن یک سرپناه دائمی، همه آنهایی که آگهی تعاون مسکن جماران تبریز را دیده بودند، به تکاپو واداشته بود تا هرچه زودتر با تقدیم دار و ندار خود […]