جنجال فروش پرتقال های پوست کنده شده!! عکس

فروش پرتقال های پوست کنده شده و عرضه آنها در بسته بندی های پلاستیکی با اعتراض کاربران فضای مجازی همراه شده است.