جنگ در زندان امرالی آغاز شد

سرویس ترکیه- جنگ داخلی ترکیه نخست از امرالی آغاز شد، حکومت نخست اوجالان را از جامعه جدا کرد و سپس سیاست نظامی گری را در مناطق کردنشین ترکیه اجرا کرد.