جوابیه دانشگاه آزاد کرج به خبر افزایش غیر قانونی رشته ها

در پی انتشار خبری با عنوان ” افزایش غیر قانونی رشته ها به دانشگاه کرج هم سرایت کرد” این دانشگاه جوابیه ای صادر نموده است.