جوش درمانی به سبک چینی ها

آیا جوش های شما بیشتر روی پیشانی تان است؟ یا اغلب گونه های تان درگیر این مشکل می شود؟ یا… باید بدانید هر کدام از این مناطق، نشان دهنده یک مشکل درونی در بدن شماست و با حل این مشکل، دیگر جوش ها مزاحم تان نخواهند شد.