حاشیه های آخرین اجلاسیه چهارم خبرگان

آخرین دوره چهارم مجلس خبرگان در حالی به پایان رسید که این اجلاس آخرین حضور برخی چهره های شاخص از جمله آیات یزدی و مصباح در خبرگان رهبری بود.