حجاب سند حضور زن در جامعه است

مدیرامور اجتماعی شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: حجاب زنان اقتدار زن برای مرد و مردسالاری است و اصلا کلمه حجاب یعنی اینکه در جامعه کار کن ،فعالیت کن اما به دور از تمام جلوه های غریزه و نفسانی در اصل حجاب سند حضور زن در جامعه است.