حداقل دستمزد ١/٥میلیونی برای کارگران

بحث تعیین حداقل دستمزد در روزهای پایانی سال همیشه تبدیل به دغدغه ای برای کارگران، کارفرمایان و دولت می شود، هرچند که تاکنون حلقه ٧ بر ٣ به نفع دولت و کارفرمایان برنده ماجرا بوده است ؛