حفظ قدرت خرید کارگران در سطح امسال با افزایش ۳۱۶ هزار تومانی دستمزد

اکوفارس: مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با اشاره به اینکه با افزایش ۳۱۶ هزارتومانی به دریافتی خالص دستمزد قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۴باز می گردد گفت: دولت با وعده جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران رأی آورد اما عمل نکرد.