حفظ منزلت باعث حیات زن در فعالیت­های اجتماعی است

زنان ایرانی با حفظ منزلت و شأن، خود را در سطح تولید در ابعاد تصمیمات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازمی یابند؛ و تنها با تمسک به دیدگاه دینی و توجه به تفاوت های جنسیتی است که تصمیمات این قشر در ارتقای جوامع بشری در جهت توسعه الهی و مادی، اثرگذار خواهد بود.