حفظ و مرمت آثار تاریخی با نانوذرات

توسط پژوهشگران کشور محقق شد؛ حفظ و مرمت آثار تاریخی با نانوذرات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ساخت آزمایشگاهی نانوذرات کلسیم هیدروکسید به بررسی عملکرد آنها در عملیات استحکام بخشی به آثار هنری و تاریخی پرداختند. پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ساخت آزمایشگاهی نانوذرات کلسیم هیدروکسید به بررسی عملکرد آنها در عملیات استحکام بخشی به آثار هنری و تاریخی پرداختند.