حقوق مسافران قطار در قبال تأخیرات

در آستانه سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای استفاده از قطار، لازم است مسافران از حقوق خود در قبال شرکت های ریلی بابت دریافت خدمات، دقیق تر مطلع باشند .