حقوق معوق دی ماه بازنشستگان فولاد واریز گردید

رئیس مجمع نمایندگان استان گفت:باپیگیری های بعمل آمده ، جلسات مکرر وتذکرات کتبی درخصوص حقوق معوق بازنشستگان فولاد، امروز حقوق معوق دی ماه این قشرزحمتکش پرداخت گردید.