حقیقی – فیزیوتراپی؛ بازی با بوآویشتا

علیرضا حقیقی به دلیل مصدومیت همچنان در حال فیزیوتراپی است تا شرایط حضور در بازی آینده تیمش را به دست آورد.