حق اولاد سال ۹۵ مشخص شد/ محرومیت فرزند سوم در تعارض با سیاستهای افزایش جمعیتی ادامه دارد

برای هر فرزند در سال ۹۵ ماهیانه ۸۱۲۱۶ تومان و دو فرزند ۱۶۲۴۳۲ تومان به عنوان حق اولاد، به حقوق کارگران افزوده می شود.